www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČESKÉ BUDĚJOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY LANNOVY TŘÍDYInvestor : Statutární město České Budějovice
Realizace : r. 2008 – 2010

Realizace stavebních úprav Lannovy třídy ve II. a III. etapě představovala komplexní obnovu povrchů a podzemních inženýrských sítí jedné z významných městských tepen propojující historické centrum a nádraží vlakové i autobusové. Primárně je Lannova třída po dokončení stavebních úprav využita jako pěší a cyklistická zóna. Této stavbě předcházely stavební úpravy v I.etapě, které proběhly v r.2006.
Zásadním vodohospodářským objektem, který byl v rámci II. a III. etapy realizován, byla rekonstrukce páteřního sběrače A30-5, klenuté cihlové kanalizační stoky pocházející z konce 19. století. Tato stoka byla v rámci stavby zcela nahrazena novým sběračem, z části v trubním provedení z železobetonových trub DN 800 a 1200, z větší části pak byla vybudována stoka profilu DN 1200/2400 z monolitického železobetonu s prefabrikovaným zakrytím. Stavebně se jedná o ojedinělou konstrukci v městské stokové síti, danou zejména potřebou značné průtočné kapacity, niveletou dna původní a navazujících stok a malým krytím úrovně povrchu Lannovy třídy. Žlab i kyneta stoky byly opevněny ne zcela běžně používanou výstelkou z čedičových tvarovek v takto velkém rozsahu.
Kromě této páteřní stoky byly realizovány i další navazující sběrače z bočních ulic v dimenzích DN 300 – 800. Rovněž byly provedena výměna vodovodů DN 100–300, včetně sanace stávajícího litinového potrubí DN 300 umístěného v kolektoru pod Nádražní ulicí. Součástí stavby byla i výměna veškerých přípojek vody a kanalizace v celém uličním prostoru Lannovy třídy II. a III. etapy prováděných prací.
S ohledem na potřebu zachování zásobování pitnou vodou a odkanalizování okolních objektů v průběhu stavby, značné množství podzemních sítí v prostoru staveniště, velký pohyb chodců a zásobování a další omezující faktory, lze podmínky pro realizaci stavby považovat za velmi složité.
Celkové náklady stavby: 155 mil Kč, z toho vodohospodářská část cca 53 mil Kč.

fotogalerie


foto foto foto
foto foto foto

podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)